Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente heeft veel wegen, riolen, lichtmasten, speeltuinen, groen en gebouwen in eigendom. Deze noemen we kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen vertegenwoordigen over het algemeen het grootste kapitaal van de gemeente. Beheer en onderhoud kost de gemeente jaarlijks veel geld.
De gemeente zorgt op een verantwoorde manier voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen. Dit is belangrijk om prettig en veilig te kunnen leven in onze gemeente. Om de kapitaalgoederen goed en planmatig te kunnen onderhouden, zijn beheerplannen opgesteld. Daardoor weten we wat de huidige kwaliteit is en wanneer we onderhoud uit moeten voeren. Ook staat in deze plannen hoeveel geld wij hiervoor nodig hebben.

ga terug