Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten. Hierover vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018

Rekening 2018

Programma Inwoner

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-15

-

Inhuur projectleider transformatie dure naar goedkope zorg

-100

-69

Subsidie Toek Toek

-6

-6

Ondersteuning dorpshuis De Sprong Ooij

-60

-54

Subsidie Impulsplan wonen

67

67

Doorbetaling subsidie Impulsplan wonen

-67

-67

Extra gelden voorkomen schulden

-58

-

Verstrekkingen Kindpakket

-118

-

Inrichting Wmo-ruimten

-

-3

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

-

341

Totaal programma Inwoner

-357

210

Programma Onze Buurt

Afkoopsom en bijdrage veldverlichting BVC'12

-68

-

Eenmalige extra bijdrage frictiekosten lokale omroep

-12

-16

Bijdrage GGD

-32

-32

Subsidie energiebesparende maatregelen woningen

-550

-432

Herstel trappen Koekeleklef

-15

-14

Onderzoek vrijliggend fietspad Leuth

-50

-9

Kosten ontvangplicht bagger A-watergangen

-100

-15

Bijdrage GOAN, deelonderwerp Duurzaamheid

-7

-

Harmonisatie accommodatiebeleid

-31

-

Uitgestelde onderhoudswerkzaamheden zwembad de Lubert

-45

-45

Invalidelift zwembad de Lubert

-7

-7

Draaihek zwembad de Lubert

-10

-10

Studie schoolroute Markt/Dries

-25

-

Studie fietspad Ooij-Erlecom

-20

-

Studie fietspad 't Zwaantje-Diepen

-30

-

Bijdrage regiogemeenten studie fietspad 't Zwaantje-Diepen

20

-

Financiële tegemoetkoming aansluitkosten glasvezel buitengebied

-850

-425

Vrijval voorziening onderhoud wegen voor reconstructies wegen

-

390

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

-

905

Totaal programma Onze Buurt

-1.832

290

Programma Onze Gemeente

Uitvoering APPA regeling 2018

-52

-49

Implementatie Omgevingswet

-100

-5

Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken

-20

-12

Toeristische bebording

-40

-27

Wandelpadennetwerk

-10

-8

Communicatiecampagne toerisme

-65

-65

Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum

-518

-164

Projectkosten 'meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen'

-50

-

Subsidie project 'meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen'

50

-

Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig wethouders

-365

-324

ODRN, terugbetaling afrekening onderhanden werk 2016

-

-188

Bijdrage GOAN, deelonderwerp Economie en Wonen

-13

-4

Projecten duurzaamheid/ Energievisie

-60

-48

Verhoogde asielinstroom

-175

-71

Investeringsbijdrage herinrichting winkelcentrum Beek

-

-4

Vrijval voorziening Centrumplan Groesbeek

-

547

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

-

30

Totaal programma Onze Gemeente

-1.418

-392

Programma Ons geld

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

1.571

Extra gelden voorkomen schulden (via Algemene uitkering)

58

76

Lastenverlichting 2018

-300

-285

Inzet stelpost nieuw beleid voor subsidie Toek Toek

6

6

Inzet post onvoorzien voor invalidelift zwembad de Lubert

7

7

Rente Stimuleringslening non-profitorganisaties

-

-5

Afrekening Munitax 2017

-

-30

Totaal programma Ons geld

1.342

1.340

Programma Overhead

Interne verzelfstandiging LTP

-140

-13

Digitalisering bouw- en milieuvergunningen

-50

-54

Veranderingen Wet BAG

-15

-

Erfgoednet Berg en Dal

-15

-

Verkoop materieel buitendienst

25

25

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

-

544

Totaal programma Overhead

-195

501

Totaal exploitatie

-2.460

1.950

Reserves

Storting frictiekostenvergoeding herindeling (algemene uitkering) in algemene reserve

-1.571

-1.571

Storting restant rekeningsaldo 2017 in algemene reserve

-1.117

-1.117

Vrijval reserve saldo dienstjaar 2017

1.222

1.222

Bijdrage reserve attributen sportcomplexen

25

25

Bijdrage risicoreserve Jeugd & Wmo

1.320

1.610

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

101

101

Storting in reserve aanpak extreme wateroverlast

-500

-500

Bijdrage algemene reserve beklemd

409

409

Bijdrage algemene reserve voor kosten ontvangplicht A-watergangen

100

100

Bijdrage algemene reserve voor onderhoud openbaar groen

10

-

Bijdrage algemene reserve voor interne verzelfstandiging LTP

140

140

Bijdrage algemene reserve voor verzelfstandiging en aanleg kunstgras BVC'12

32

32

Bijdrage algemene reserve voor Erfgoednet Berg en Dal

15

15

Bijdrage algemene reserve ondersteuning dorpshuis De Sprong Ooij

60

54

Bijdrage algemene reserve voor investeringsbijdrage de Vriendenkring Leuth

115

115

Bijdrage algemene reserve voor extra subsidie energiebesparende maatregelen

250

250

Bijdrage algemene reserve voor harmonisatie accommodatiebeleid

31

-

Bijdrage algemene reserve voor financiële tegemoetkoming aansluitkosten glasvezel buitengebied

850

425

Bijdrage algemene reserve voor investeringsbijdrage verduurzaming Montessoricollege Groesbeek

42

42

Storting reserve lopende projecten Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties

-185

-185

Storting reserve lopende projecten Extra rijksgelden schuldhulpverlening

-

-76

Storting reserve lopende projecten Interne verzelfstandiging LTP

-

-124

Storting reserve lopende projecten Onderzoek vrijliggend fietspad Leuth

-

-41

Storting reserve lopende projecten Ontvangplicht bagger A-watergangen

-

-85

Storting reserve lopende projecten Erfgoednet Berg en Dal

-

-15

Storting reserve lopende projecten Subsidie verzelfstandiging BVC'12

-

-75

Storting reserve lopende projecten Subsidie energiebesparende maatregelen

-

-68

Storting reserve lopende projecten Uitvoeringskosten subsidie energiebesparende maatregelen

-

-40

Storting reserve lopende projecten Publicatie bouw- en milieudossiers op website

-

-40

Storting reserve lopende projecten Centrumplan Spoorlaan/Markt Groesbeek

-

-547

Storting reserve lopende projecten Studie schoolroute Markt/Dries

-

-25

Storting reserve lopende projecten Studie fietspad Ooij-Erlecom

-

-20

Storting reserve lopende projecten Studie fietspad 't Zwaantje-Diepen

-

-10

Bijdrage reserve lopende projecten voor implementatie Omgevingswet

100

5

Bijdrage reserve lopende projecten voor toeristische bebording

40

40

Bijdrage reserve lopende projecten voor wandelpadennetwerk

10

10

Bijdrage reserve lopende projecten voor communicatiecampagne toerisme

65

65

Bijdrage reserve lopende projecten voor duurzaamheid/Energievisie

60

60

Bijdrage reserve lopende projecten voor Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum

518

164

Bijdrage reserve lopende projecten voor Kindpakket

118

118

Bijdrage reserve lopende projecten voor uitgaven verhoogde asielinstroom

175

71

Bijdrage reserve lopende projecten voor uitgestelde onderhoudswerkzaamheden zwembad de Lubert

45

45

Bijdrage reserve lopende projecten voor energieaansluiting Markt Groesbeek

95

95

Bijdrage reserve lopende projecten voor inrichting Wmo-ruimten

-

3

Bijdrage reserve lopende projecten voor koppeling ICT-systemen

-

25

Bijdrage reserve lopende projecten voor herinrichting winkelcentrum Beek

-

4

Bijdrage reserve lopende projecten rente stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties

-

5

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor verzelfstandiging en aanleg kunstgrasveld BVC'12

-25

-25

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor Investeringsbijdrage de Vriendenkring Leuth

-115

-115

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor investeringsbijdrage overdracht de Ubburch aan Havo Notre Dame

-140

-140

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor energieaansluiting Markt Groesbeek

-95

-95

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor investeringsbijdrage Montessoricollege Groesbeek

-42

-42

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor reconstructie Bernhardstraat-Beatrixlaan

-

-125

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor reconstructie De Pals

-

-205

Storting in reserve dekking kapitaallasten voor reconstructie Merelstaat

-

-60

Totaal

-302

1.854

ga terug