Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

              Raadvoorstel

Griffiersnummer:      B56   
Onderwerp:         Jaarstukken 2018: jaarrekening en jaarverslag
Datum B&W-vergadering:   25 juni 2019
Datum raadsvergadering:   4 juli 2019
Datum carrousel:      27 juni 2019
Portefeuillehouder:      S.G.P. Fleuren
Ambtenaar:         C.J. Bisselink
e-mailadres:         C.Bisselink@bergendal.nl
Zaaknummer:         Z-19-74621
Documentnummer:      VB/Raad/19/00873

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

 1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 373.000.
 2. Het positieve resultaat van € 373.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
 3. Een bedrag van € 1.389.000 overhevelen naar 2019 (op basis van reeds genomen besluiten dekken we dit bedrag uit de reserve lopende projecten).

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2018 (Jaarverslag en Jaarrekening 2018) aan. Met deze documenten verantwoorden wij ons als college aan uw raad over de uitvoering van de programmabegroting 2018. Bij de Voorjaarsnota 2018 en de Najaarsnota 2018 bent u tussentijds geïnformeerd over het verloop van de begroting 2018. De Jaarstukken bieden we digitaal aan via de portal programmavan.bergendal.nl.

Toelichting
Het rekeningsaldo over 2018 is € 373.000 voordelig. Bij de Najaarsnota 2018 gingen we uit van een nadelig saldo van € 1.714.000. In het rekeningresultaat is een voordeel opgenomen van € 1.820.000 door het vrijvallen van een voorziening voor groot onderhoud op aanwijzing van onze accountant. Zonder deze vrijval zou het resultaat € 1.447.000 nadelig bedragen.
Na de najaarsnota is de begroting 2018 nog enigszins gewijzigd waardoor het saldo € 2.079.000 afwijkt inclusief de vrijval van de voorziening groot onderhoud. Dit verschil lichten we nader toe in de jaarrekening. De geraamde inzet vanuit de reserve rekeningresultaten van € 622.000 is ook ingezet en in het resultaat meegerekend.

De bevindingen van de accountant zijn toegelicht in de carrousel bijeenkomst van 27 juni 2019. Het verslag van bevindingen (accountantscontrole verslag) leggen we voor u ter inzage, zodra we het ontvangen hebben.

In de volgende tabel ziet u de begrote en werkelijke saldi 2018 per programma en in totaal.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2018 Primair Saldo

Begroting 2018
VJN Saldo

Begroting 2018
NJN Saldo

Begroting 2018 Ultimo Saldo

Rekening 2018     Saldo

Verschil

Inwoner

-31.511

-33.461

-33.455

-33.385

-32.476

-909

Onze buurt

-11.673

-12.422

-13.085

-13.934

-11.798

-2.136

Onze gemeente

-4.692

-4.877

-6.056

-6.056

-5.155

-901

Ons geld

56.695

57.324

57.195

57.202

56.593

609

Overhead

-8.194

-9.282

-8.857

-8.928

-7.844

-1.084

Saldo rekening baten en lasten

626

-2.718

-4.259

-5.101

-679

-4.421

Toevoeging aan reserves

-2.078

-2.778

-4.255

-4.297

-5.979

1.682

Onttrekking aan reserves

2.745

3.838

6.800

7.691

7.031

660

Resultaat rekening baten en lasten

1.293

-1.658

-1.714

-1.706

373

-2.079

Voor een verklaring van de verschillen verwijzen we u naar de samenvatting in de jaarstukken van 2018. Voor meer detail verwijzen wij u naar het onderdeel financiën bij de programma’s.

Beoogd effect
De gemeenteraad in staat stellen om de controlerende taak te vervullen.

Argumenten

  1. Decharge college

Door het vaststellen van de jaarstukken 2018 verleent u decharge aan het college. Dit betekent dat de bestuurders worden ontlast van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid.

2.1 € 373.000 toe te voegen aan algemene reserve
De algemene afspraak is dat we een resultaat van een boekjaar toevoegen of onttrekken aan de algemene reserve. Daarom stellen we dan ook voor om het saldo van de jaarrekening van € 373.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

3.1 Budgetoverheveling van € 1.389.000
Het gaat hier om activiteiten die in 2018 geraamd waren, maar nog niet (volledig) zijn uitgevoerd. Deze bedragen zijn al verwerkt in het resultaat 2018.

Kanttekening
Nog geen controleverklaring accountant
Zoals eerder aangegeven is de accountant nog bezig met de controle. De controlewerkzaamheden zijn vertraagd door een latere start van onze accountant en toegenomen gedetailleerdheid van vragen door aangescherpte wet- en regelgeving. Mocht de accountantscontrole leiden tot wijziging van de jaarstukken dan voegen wij een erratum toe aan de jaarrekening en zenden deze tegelijk met de controleverklaring aan u toe.

Inzet reserves
In 2018 is voor € 622.000 onttrokken uit reserve rekeningresultaten om de exploitatie sluitend te krijgen.

Hieronder ziet u een overzicht van het verloop van het saldo van de reserve rekeningresultaten en de algemene reserve (vrij aanwendbaar).

1-1-2016

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

Reserve rekeningresultaten

2.426.000

3.117.000

3.117.000

2.495.000

Algemene reserve (vrij aanwendbaar)

10.017.000

9.237.000

9.975.000

11.620.000

Hierbij merken we het volgende op: Het saldo van de Algemene reserve per 1 januari 2019 is het saldo zonder de toevoeging van het saldo van de jaarrekening 2018. Als u conform voorstel besluit, dan is het saldo van Algemene reserve € 373.000 hoger.

Voorziening groot onderhoud gebouwen en wegen
In het positieve saldo van 2018 (€ 373.000) zit een bedrag € 1.820.000 zijnde de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onderhoudsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen. Het bedrag van € 1.820.000 halen we op dat moment uit de algemene reserve.

Financiële onderbouwing
Zie jaarstukken.

Duurzaamheid
We verstrekken de jaarstukken niet op papier. Een papieren versie ligt ter inzage bij de griffie.

Communicatie
Wij plaatsen de jaarstukken op onze portaal programmavan.bergendal.nl.

Aanpak/uitvoering
Nadat u de jaarstukken heeft vastgesteld, sturen wij deze toe aan Gedeputeerde Staten (de provincie Gelderland).

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
Jaarrekening en Jaarverslag 2018
Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019;

overwegende dat:

 • in het kader van de gemeentewet de gemeenteraad de jaarstukken 2018 moet vaststellen en dat deze vóór 15 juli a.s. ter goedkeuring moeten zijn verzonden naar de Provincie;
 • op grond van naleving van BBV-richtlijnen is in het resultaat een correctie naar aanleiding van de accountantscontrole doorgevoerd voor vrijval van de voorziening groot onderhoud van € 1.820.000;
 • het saldo van 2018 van € 373.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
 • dit besluit onder voorbehoud van de goedkeurende controleverklaring van de accountant genomen wordt;

b e s l u i t  :

 1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 373.000;
 2. Het positieve resultaat van € 373.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
 3. Een bedrag van € 1.389.000 overhevelen naar 2019 (op basis van reeds genomen besluiten dekken we dit bedrag uit de reserve lopende projecten).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 4 juli 2019,

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman

ga terug