Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Samenvatting

Samenvatting

Resultaat 2018
De jaarrekening laat het volgende resultaat zien.

Bedragen x € 1.000

Rekeningresultaat

Saldo van baten en lasten

-679

Mutaties in reserves

1.052

Gerealiseerd resultaat

373

Als we de uiteindelijk behaalde financiële resultaten vergelijken met het actuele begrotingssaldo 2018, dan laat dit het volgende beeld zien.

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting 2018 Primair Saldo

Begroting 2018 Actueel Saldo

Rekening 2018 Saldo

Verschil Begroting Rekening

Inwoner

-31.511

-33.385

-32.476

909

Onze buurt

-11.673

-13.934

-11.798

2.136

Onze gemeente

-4.692

-6.056

-5.155

902

Ons geld

56.695

57.202

56.593

-609

Overhead

-8.194

-8.928

-7.844

1.085

Saldo rekening baten en lasten

626

-5.101

-679

4.422

Toevoeging aan reserves

-2.078

-4.297

-5.979

-1.683

Onttrekking aan reserves

2.745

7.691

7.031

-660

Resultaat rekening baten en lasten

1.293

-1.706

373

2.079

De verschillen tussen de begrote en werkelijke bedragen zijn te verdelen in de volgende categorieën:

  1. Verschillen die ontstaan zijn na de laatste bijstelling van de begroting 2018
    De laatste bijstelling van de begroting 2018 is opgesteld in september 2018 (Najaarsnota). Heeft er zich hierna iets voor gedaan wat niet voorzien was, dan leidt dit tot een verschil in de jaarrekening.
  2. Veel kleine verschillen
    In de Najaarsnota zijn alleen de afwijkingen boven de € 10.000 meegenomen. De kleinere verschillen zijn niet verwerkt.

Verklaring verschillen
Globaal kunnen we het voordelige verschil ten opzichte van de actuele begroting van € 2.079.000 als volgt verklaren.

Bedragen x €1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Overhead

-

Overige doorbelastingen van de kostenverdeelstaat (= kosten organisatie) van € 179.000 voordelig; De grootste oorzaak van dit verschil is het project verzelfstandiging LTP. Het project is nog niet afgerond. Van het beschikbare budget schuiven we € 123.500 door naar 2019. Daarnaast zijn de ICT-kosten € 42.000 lager dan verwacht. Hiervan schuiven we € 15.000 door naar 2019 voor het project Erfgoednet Berg en Dal.

179

I

-

Lagere doorbelasting naar projecten, dit leidt tot een nadeel van € 107.000. Het gaat hier om uren die geraamd waren op projecten, maar die ten laste van de reguliere exploitatie komen.

-107

I

Treasury

-

We hebben een naheffing ontvangen van de Belastingdienst voor BTW-suppletie 2014 (- € 38.000). Ook leiden lagere kapitaallasten op dit taakveld tot een nadeel (- € 30.000). Op de andere taakvelden levert dit in totaal eenzelfde voordeel op. Daarnaast hebben we € 7.000 meer dividend ontvangen.

-61

I

Uitkering gemeentefonds

-

De afrekening over de jaren 2016/2017 is - € 75.000. Daarnaast hebben we over 2018 € 23.000 meer ontvangen.

-52

I

Overige baten en lasten

-

Stelpost onderuitputting leidt op dit programma tot een nadeel van € 500.000.

-500

I

Wegen

-

Vanuit de voorziening wegen is een bijdrage gedaan voor een aantal projecten. Het betreft de reconstructie Bernhard-Beatrixlaan, reconstructie De Pals en reconstructie Merelstraat. Hier staat eenzelfde nadeel tegenover op programma Ons Geld. Dit bedrag is gestort in de reserve dekking kapitaallasten, om de toekomstige kapitaaluitgaven te dekken.

390

I/RES

Studies voor fietspaden niet uitgevoerd in 2018. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten en stellen voor het budget voor deze studies over te hevelen naar 2019. Het gaat om Studie schoolroute Markt/ Dries (€ 25.000), studie fietspad Ooij- Erlecom (€ 20.000), studie fietspad 't Zwaantje- Diepen (€ 30.000) en bijdrage regiogemeenten studie fietspad 't zwaantje-diepen (€ - 20.000).

55

I

Kabels en leidingen

-

De financiële tegemoetkoming voor de aanlegkosten glasvezel in het buitengebied vallen lager uit op basis van het aantal aanmeldingen. Hier staat eenzelfde nadeel tegenover op programma Ons Geld door een lagere aanwending van de algemene reserve.

425

I

Openbare verlichting

-

Hogere kosten elektriciteit met name als gevolg van een nadelige afrekening over 2017 (€ 72.000). Verder is er meer uitgegeven op de post schadevergoeding, door onverhaalbare schades (€ 14.000).

-86

I

Economische ontwikkeling

-

Het project broedplaatsen (onderdeel van de economische visie) is nog niet uitgevoerd. Het is ook nog onzeker of we dit project gaan uitvoeren gezien de recente ontwikkelingen.

76

I

Sportaccommodaties

-

De aanleg van het kunstgrasveld BVC vindt in 2019 plaats. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2019.

75

I/RES

Musea

-

Bij de jaarrekening 2017 is € 518.000 voor het Bevrijdingsmuseum overgeheveld naar 2018. Dit bedrag is niet volledig besteed. Het restant bedrag van € 353.487 hevelen we over naar 2019. Op programma Ons Geld vindt hierdoor een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats.

353

I/RES

Natuurlijk groen

Het budget voor afvoer van bagger uit A-watergangen is in 2018 niet besteed, omdat het waterschap het baggeren nog niet heeft afgerond. Het beschikbare budget (€ 100.000) is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2019.

100

I/RES

Samenkracht & burgerparticipatie

-

Aan subsidies voor ouderenwerk, jeugdwerk, bewonersinitiatieven e.d. is minder besteed.

56

I

Wijkteams

-

De kosten voor inhuur, opleiding en huisvesting van de sociale teams vielen lager uit.

255

I

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

Aan bijzondere bijstand/minimabeleid is € 161.000 minder uitgegeven. Hiervan heeft € 118.000 betrekking op het overgeheveld budget van 2018 voor de uitvoering van het kindpakket dat niet nodig is geweest. Daarnaast is er een hoger bedrag (€ 92.000) voor terugvordering en aflossing van bijzondere bijstand ontvangen.

253

I/RES

Er is € 821.000 meer aan bijstandsuitkeringen verstrekt. Voor een deel van deze meerkosten ontvangen we aanvullende rijksuitkering van € 474.000.

-347

I

We hebben in 2018 € 76.000 ontvangen voor verbetering van gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit geld zetten in 2019 we in voor preventie en vroegsignalering van schuldhulpverlening. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2019. Daarnaast was het aantal schuldhulptrajecten beduidend minder in 2018 waardoor € 44.000 minder is uitgegeven.

120

I

Arbeidsparticipatie

-

Van het rijk is geld ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Dit geld zetten we in voor diverse projecten. Een deel hiervan (€ 66.000) is niet besteed in 2018. Dit bedrag is gestort in de reserve lopende projecten. We stellen voor om dit over te hevelen naar 2019. Daarnaast is € 12.000 minder besteed aan de inhuur voor activering van de participatieklanten in de vorm van een vrijwillige tegenprestatie.

78

I/RES

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Aan zorgkosten blok A en B Wmo (dagbesteding en begeleiding) hebben we minder besteed.

271

I

Maatwerkdienstverlening 18-

-

De kosten voor blok B (begeleiding en ambulante hulp) jeugdzorg waren hoger.

-72

I

Geëscaleerde zorg 18-

-

Aan zorgkosten voor blok C (jeugdzorg met verblijf) is minder besteed.

238

I

Riolering

-

Diverse voordelige mutaties riolering. Met name lagere elektriciteitskosten (€ 21.000), lagere advieskosten (€ 36.000), lagere onderhoudskosten (€ 19.000) en een hogere opbrengst rioolheffing (€ 17.000).

123

I

-

Hogere dotatie aan de voorziening riolering

-124

I

Afval

-

Dit voordeel bestaat uit een nadeel van de eindafrekening 2017 voor papier en karton. Daarnaast zijn er een aantal voordelen zoals lagere verwerkingskosten, hogere opbrengsten van afvalstromen en hogere inkomst van afvalstoffenheffing door toename van het aantal aansluitingen. Per saldo geeft dit dus een voordeel.

66

I

Milieubeheer

-

De bijdrage aan de ODRN € 57.000 is lager dan geraamd. De ODRN heeft meer werkzaamheden uitgevoerd op het taakveld van Bouwen. Op dat taakveld is dan ook een nadeel terug te zien.

57

I

-

Van de in 2018 extra beschikbaar gestelde subsidie van € 500.000 voor energiebesparende maatregelen woningen is € 68.000 niet besteed. We hebben dit bedrag gestort in de reserve lopende projecten en stellen voor het budget over te hevelen naar 2019.

68

I/RES

Ruimtelijke ordening

-

Voor de implementatie Omgevingswet is € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2018 niet volledig besteed. Het restant bedrag hevelen we over naar 2019. We halen ook een Op programma Ons Geld vindt hierdoor een lagere aanwending van de reserve lopende projecten plaats.

95

I/RES

Grondexploitaties

Een viertal grondexploitaties zijn bij de jaarrekening 2018 afgesloten (Openbare ruimte Centrum, Dorpsstraat Mariendaal, Spoorlaan en Marktterrein). Voor deze exploitaties was in de voorziening rekening gehouden met een tekort. Doordat we de exploitaties afsluiten valt de voorziening vrij. Voor het project Spoorlaan en Marktterrein hadden we nog kosten geraamd in de voorziening. Dit voordeel voegen we toe aan de reserve lopende projecten (€ 547.000). We moeten in de toekomst namelijk het Marktterrein nog inrichten (en een deel van het project Spoorlaan). Hiervoor komt een nieuw kredietvoorstel.

564

I

Bouwvergunningen

-

De afrekening ODRN Onderhanden Werk 2016 is teruggegeven aan de gemeentes in het jaar 2017. Dit is onterecht, waardoor de ODRN een tekort heeft. Dit is in 2018 hersteld. Dat betekent voor de gemeente Berg en Dal een nadeel van € 188.000. Daarnaast was er een verschuiving van kosten van Milieu-werkzaamheden naar Bouwwerkzaamheden. Tenslotte zijn door toename van bouwactiviteiten de kosten van de ODRN hoger dan vooraf gedacht.

-310

I

-

Dit nadeel is ontstaan door misgelopen leges in 2018. Dit heeft te maken met verouderde bestemmingsplannen. Door een late invoering van de herstelwet kost dit de gemeente legesinkomsten. De wet is 1 juli 2018 van kracht en nieuwe gevallen moeten gewoon leges betalen.

-80

I

Voorzieningen

-

In het positieve saldo van 2018 (€ 373.000) zit een bedrag € 1.820.000 zijnde de vrijval van de onderhoudsvoorzieningen. In het najaar van 2019 komen we met een voorstel over de onder-houdsvoorzieningen op basis van geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen. Het bedrag van € 1.820.000 halen we op dat moment uit de algemene reserve.

1.820

I

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan de diverse taken besteedt.

194

I

Mutaties reserves

-

Zie de toelichting bij programma Ons Geld.

-2.343

I

Diverse verschillen

-

Dit betreft heel veel kleine verschillen, die per saldo leiden tot een nadeel van € 250.000.

250

I

Saldo

2.079

Resultaatbestemming
Wij stellen voor het overschot van € 373.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.